Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області

У відповідності до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення Вигодської селищної ради Івано-Франківської області від 15.06.2021 року № 497-6/2021 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області», рішення Вигодської селищної ради Івано-Франківської області від 03.08.2021 року №703-8/2021 «Про затвердження персонального складу  конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області», Протоколом №1 конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

Найменування:

Комунальне некомерційне підприємство «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

Юридична адреса: 77543, вул. Січових Стрільців село Старий Мізунь, Калуський район Івано-Франківська область.

Основні напрями діяльності Підприємства:

Основною метою створення Підприємства є надання первинної , вторинної та невідкладної  медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Вигодської селищної ради, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі встановлених законодавством,а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   

Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності.

Організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Предметом діяльності Підприємства є:

– медична практика з наданням первинної , вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;  створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства; 

– організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та оплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика); 

– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та оплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності; 

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;  проведення профілактичних оглядів;

– проведення профілактичних щеплень;

– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної та вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;    планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; 

– консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя; 

– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 – забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

–  упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

–  направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

– участь у визначенні проблемних питань надання медичної допомоги у населених пунктах Вигодської селищної ради  та шляхів їх вирішення;

– надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку медичної допомоги населенню на території Вигодської селищної ради;

 – визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 – моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства; 

– зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; 

– залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної  допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;       

– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

– координація діяльності лікарів із надання первинної та вторинної медичної  допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

 надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

  • надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
  • провадження зовнішньо-економічної діяльності згідно із законодавством України; 

– здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Статут КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

Структура закладу КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися до 25.08.2021 року (до 1700 год) у приміщенні Вигодської селищної ради, що знаходиться за адресою: 77552, вулД.Галицького,75, смт Вигода Калуського району Івано-Франківської області.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(066) 50-91-016, vygoda.otg@gmail.com

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (зі змінами);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою;

7) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

8)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 календарних днів з моменту видачі);

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

11) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

13) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 Вимоги до претендента:

1. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

2. Стаж роботи за основною спеціальністю не менше 5-ти років або 1-го року на керівних посадах.

3. Є громадянином України.

4. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

5. Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

6. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Умови оплати праці директора Комунального некомерційного підприємства «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області  та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08 2019 №792. За розпорядженням селищного голови Вигодської селищної ради можуть встановлюватися надбавки та доплати  в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів – 27.08.2021  о 10.00 год. 

Місце проведення конкурсу та адреса: Вигодська селищна рада, 77552, вул..Д.Галицького,75, смт Вигода Калуського району Івано-Франківської області.